• el
 • en
 • es
 • it
 • sv
 • Καλώς ήρθατε στη διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης DEEDS

  Οδηγός σχεδιασμού και την υλοποίησης διαθεματικών προγραμμάτων ανταλλαγής & κινητικότητας μαθητών

  Καλώς ήρθατε στην πλατφόρμα eLearning του Ευρωπαϊκού έργου DEEDS

  Ας αναπτύξουμε μαζί βήμα προς βήμα το επόμενο πρόγραμμα διεθνής ανταλλαγής μαθητών

  Θα θέλατε να δώσετε την ευκαιρία σε μαθητές λυκείου να φοιτήσουν σε σχολεία στο εξωτερικό; Η διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης DEEDS συγκεντρώνει τη συλλογική εμπειρία και γνώση υλοποίησης πιλοτικών προγραμμάτων ανταλλαγής μαθητών στην Ιταλία, την Ισπανία και τη Σουηδία. Τα προγράμματα αυτά σχεδιάστηκαν, αναπτύχθηκαν και υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2020 – 2023). Η προτεινόμενη μεθοδολογία DEEDS αποτελεί μια θεμελιωδώς νέα προσέγγιση για τη διακρατική κινητικότητας μαθητών της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθοδηγώντας όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (εκπαιδευτικούς, διευθυντές σχολείων, διοικητικό προσωπικό, μαθητές και οικογένειες) σε κάθε βήμα της διαδρομής ανάπτυξης ενός τέτοιου προγράμματος. Επιλέξτε το πιο κάτω την εκπαιδευτική ενότητα η οποίο αντιστοιχεί στο ρόλο τον οποίο διαδραματίζετε στη σχολική σας κοινότητα.

  Η εκπαιδευτική αυτή ενότητα είναι αφιερωμένη στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να αναπτύξουν τα δικά τους προγράμματα ανταλλαγής μαθητών. Το διαθέσιμο μαθησιακό περιεχόμενο είναι δομημένο ως εξής: 

  • Η υποενότητα Θεωρητικό Πλαίσιο επιχειρεί να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικά με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση ενός επιτυχημένου προγράμματος ανταλλαγής μαθητών.
  • Η υποενότητα Εμπειρίες & Διδάγματα Εκπαιδευτικών παρέχει μια σειρά σύντομων ντοκιμαντέρ τα οποία παρουσιάζουν τις εμπειρίες και τα διδάγματα που αποκόμισαν τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι συντονιστές των προγραμμάτων ανταλλαγής μαθητών κατά τη διάρκεια της υλοποίησης τριών πιλοτικών προγραμμάτων κινητικότητας στην Ιταλία, την Ισπανία και τη Σουηδία. 
  • Η υποενότητα Υποστηρικτικό Υλικό παρέχει πρόσβαση σε μια σειρά χρήσιμων εγγράφων ικανών να βοηθήσουν και να κατευθύνουν το εκπαιδευτικό προσωπικό μιας σχολικής μονάδας στην προσπάθεια οργάνωσης και ανάπτυξης διαθεματικών προγραμμάτων σπουδών. 

  Η ενότητα αυτή είναι αφιερωμένη στην υποστήριξη του διοικητικου προσωπικού μιας σχολικής μονάδας το οποίο πρόκειται να αναλάβει ενεργά καθήκοντα διαχείρισης ενός προγράμματος ανταλλαγής μαθητών. Το διαθέσιμο μαθησιακό περιεχόμενο είναι δομημένο ως εξής: 

  • Η υποενότητα Θεωρητικό Πλαίσιο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και ζητημάτων σχετικά με τον σχεδιασμό, την προετοιμασία και την υλοποίηση ενός επιτυχημένου προγράμματος ανταλλαγής μαθητών.
  • Η υποενότητα Εμπειρίες & Διδάγματα Διοικητικού Προσωπικού παρέχει μια σειρά σύντομων ντοκιμαντέρ τα οποία παρουσιάζουν τις εμπειρίες και τα διδάγματα που αποκόμισε το διοικητικό προσωπικό τριών σχολείων στην Ιταλία, την Ισπανία και τη Σουηδία κατά τη διάρκεια υλοποίησης αντίστοιχων πιλοτικών προγραμμάτων κινητικότητας. 
  • Η υποενότητα Υποστηρικτικό Υλικό παρέχει πρόσβαση σε μια σειρά χρήσιμων εγγράφων ικανών να βοηθήσουν και να κατευθύνουν το διοικητικό προσωπικό μιας σχολικής μονάδας στην προσπάθεια οργάνωσης και διαχείρισης ενός προγράμματος. 

  Η ενότητα αυτή είναι αφιερωμένη στην υποστήριξη του διοικητικου προσωπικού μιας σχολικής μονάδας το οποίο πρόκειται να αναλάβει ενεργά καθήκοντα διαχείρισης ενός προγράμματος ανταλλαγής μαθητών. Το διαθέσιμο μαθησιακό περιεχόμενο είναι δομημένο ως εξής: 

  • Η υποενότητα Θεωρητικό Πλαίσιο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και ζητημάτων σχετικά με τον σχεδιασμό, την προετοιμασία και την υλοποίηση ενός επιτυχημένου προγράμματος ανταλλαγής μαθητών.
  • Η υποενότητα Εμπειρίες & Διδάγματα Διοικητικού Προσωπικού παρέχει μια σειρά σύντομων ντοκιμαντέρ τα οποία παρουσιάζουν τις εμπειρίες και τα διδάγματα που αποκόμισε το διοικητικό προσωπικό τριών σχολείων στην Ιταλία, την Ισπανία και τη Σουηδία κατά τη διάρκεια υλοποίησης αντίστοιχων πιλοτικών προγραμμάτων κινητικότητας. 
  • Η υποενότητα Υποστηρικτικό Υλικό παρέχει πρόσβαση σε μια σειρά χρήσιμων εγγράφων ικανών να βοηθήσουν και να κατευθύνουν το διοικητικό προσωπικό μιας σχολικής μονάδας στην προσπάθεια οργάνωσης και διαχείρισης ενός προγράμματος. 
  The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация. Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie in deze publicatie wordt gemaakt. Podrška Europske komisije za proizvodnju ovih objava ne predstavlja I njezino odobrenje sadržaja koji odražavaju samo stavove autora i Europska Komisija se ograđuje od odgovornosti za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima. Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu qui reflète uniquement les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der nur die Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, saj odraža le stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.
  Project Number : 2020-1-IT02-KA201-079936
  Copyright © | Privacy policy